Avtal

Pappers tecknade ett nytt kollektivavtal på kvällen den 31 mars 2017 med Föreningen Industriarbetsgivarna.

Avtalet löper på tre år och ger 6,5 %, från 1 april 2017 till 31 mars 2020, varav det sista året är uppsägningsbart. I det fall sista året ska sägas upp måste det göras senast den 30 september 2018, avtalet upphör då att gälla den 31 mars 2019.

När den lokala löneförhandlingen är igång kommer vi att informera er löpande.

Parterna är överens om att den totala arbetstiden per vecka, inkluderat övertid endast i undantagsfall kan överskrida 70 timmar.

Sedan tidigare gäller det för nyanställda att de fem första åren i arbetstidskontot avsätts till pensionspremier. Undantag införs nu i avtalet då tillsvidareanställd sägs upp och sedan återanställs av samma arbetsgivare eller annat bruk inom samma koncern. Dessa har då rätt att välja pension, ledighet eller kontant uttag.

Företrädesrätt till återanställning ska inte gå att gömma i kortare visstidsanställning om den är maximalt 4 månader. Arbetsgivaren måste då underrätta lokalt fack om de ska tillsvidareanställa. Detta för att den lokala fackliga organisationen ska kunna begära förhandling i frågan.

Ovanstående är ingen exakt återgivning av avtalstexten.​

Ytterligare information finns på www.pappers.se

Styrelsen