Information sommarschema Pappersbruk och Kvalitet & Miljö

Vid planeringen av skiftschemat för den här 6-årsperioden valde företaget i samråd med olika representanter från avdelningar och fack att prova ett 12-timmars schema på sommaren för Pappersbruk och Kvalitet & Miljö.

Redan från början beslutades det att vi skulle göra en utvärdering efter första sommaren med det nya sommarschemat.

En utvärdering har nu gjorts och den har bestått av; enkät till medarbetare, input från driftledning, fortsatt dialog i skiftschemagruppen och dialog i ledningsgrupp.

Enkäten som genomfördes visar att 2/3 har en negativ inställning gentemot det nya sommarschemat. Svarsfrekvensen var på ca 85%, vilket är ett högt deltagande.

Utvärderingen som helhet har visat på att det finns en övervägande majoritet som inte tycker att det nya schemat fungerar bra, även om det också har funnits positiva inslag.

Företaget har med anledning av detta beslutat att vi under den resterande del av nuvarande 6-årsperiod återgår till sommarschemat som varit innan. (De två val som fanns var att fortsätta med det nya sommarschemat eller återgå till det gamla)

Det finns mycket material från utvärderingen som har gjorts och detta tas med till när vi samlar alla parter för att planera schemat för nästa 6-årsperiod. Detta arbete kommer att påbörjas i god tid innan den nya 6-årsperioden startar.