Pontus

AKTUELLT 10 NOVEMBER 2021

Pappers har tidigare försökt att påverka LAS-förhandlingarna som tog ny fart efter ”Januariöverenskommelsen”. Det har varit många turer med strandade förhandlingar, ett oenigt LO och oväntade förhandlingspartners. Det som står klart nu är att det kommer att ske en förändring i lagstiftningen och för att göra det bästa av situationen har Pappers rekommenderat LO att ställa sig bakom det nya Huvudavtalet. Pappers förbundsordförande, Pontus Georgsson berättar mer hur Pappers resonerar.  

Pappers har tidigare varit kritiska men nu vill ni att LO blir part i Huvudavtalet, hur tänker ni där?

Enligt Pappers är det mycket viktigt att LO har en stark position på arbetsmarknaden och uppfattas som en naturlig förhandlingspartner. Pappers tidigare ställningstagande gjordes både innan PTK, Svenskt Näringsliv, Kommunal och IF Metall ingick en reviderad överenskommelse och innan regeringen valde att gå vidare med förhandlingsresultatet. Det är för Pappers en självklarhet att vår huvudorganisation ska ha ett inflytande även i framtiden.

Vad innebär det för medlemmarna i Pappers?

I ett inledande skede har detta ingen större betydelse för Pappers medlemmar. Att ett nytt omställningsstudiestöd ska införas och att förändringar av LAS ska ske har stått klart en tid.

Vad är det för avtal som LO ställer sig bakom?

LOs styrelse har ställt sig bakom den överenskommelse som LOs extrainsatta representantskap ytterst kommer få ta ställning till. Överenskommelsen innebär en omförhandlad försäkringsöverenskommelse som säkerställer intresset för såväl de förbund som inte kommer att anta Huvudavtalet som de förbund som kommer göra detta. Samtidigt blir LO en part i Huvudavtalet.

Varför är det viktigt att LO är en del i detta?

En del i den kommande lagstiftningen är att det kommer vara möjligt att på huvudorganisationsnivå både avtala om bättre och sämre anställningsskydd. Mot bakgrund av detta är det mycket viktigt att LO får ett avgörande inflytande över framtida överenskommelser. Genom att vara part i Huvudavtalet säkerställs att LO även framöver kan spela en viktig roll på arbetsmarknaden.

Viker inte Pappers ner sig nu?

När det nu står klart att överenskommelsen kommer omvandlas till lagstiftning är det viktigt att även kunna fatta beslut utifrån dessa nya omständigheter. En av Pappers styrkor är att vi som förbund snabbt kan anpassa oss till förändrade omständigheter i vår omvärld.

Kommer även Pappers att skriva under Huvudavtalet?

Detta är en senare frågeställning. Precis som övriga LO-förbund behöver Pappers efter representantskapets beslut påbörja en intern demokratisk process kring denna fråga. Hur Pappers slutligen kommer att ställa sig blir säkert beroende av hur helheten ser ut vid ett eventuellt antagande.